L’intellettuali di oggi

Versi  di Mauro Geraci

Testo

Sta genti viziata
si senti ‘mpignata,
si vesti a la moda
c’ ‘a machina nova.

Su tutti eleganti
sti testi di nenti,
e poi ‘ntiligenti,
non fannu mai mali
ma allordanu a carta
di libbri e giurnali.

E’ ura di cena:
– “a tavula, a tavula!” –
S’assettanu m’pizzu.
Chi su dilicati!
A vidilli manciari
cu la vuccuzza stritta
di beccu d’aceddu,
c’ ‘u coddu tisu ‘ncravattatu,
e cu l’asciddi pilusi ca fetunu
di prufumu francisi…
Pari ca nun avissiru fami,
e manciassiru pi passarisi ‘u tempu,
parrannu e manciannu
pi nun s’annuiari.

Arriva a pignata,
di li ‘ntellettuali.
Parlano di lavoro.
I “cosi difficili”
ca nuatri ‘un putemu capiri:
a supraffazioni,
l’abbusu,
a mafia,
a raccumannazioni,
p’ ‘u libbru chi scrissi l’amicu,
o pi trasiri nta pignata.
Accettanu regali d’oru
n’scanciu di articuli
o di pubblicità.

Ma cu tuttu chistu
su raffinati mentri mancianu,
su gintili mentri mancianu
parrannu beni, e su garbati
mentri vivunu e si ‘mbriacanu
in modo intiligenti,
rirennu cuntenti
e futtennu li genti!

Roma, 28 Ottobre 1989

Share:

Author: Mauro Geraci

Lascia un commento